alerts© Ajuda clínica d'alertes farmacològiques d'interaccions per principi actiu i via d'administració.

VR Medicines alertes és una eina d'ajuda construïda des d'una gran Base de dades d'alertes farmacològiques, científica i registrada amb copyright©, creada a partir de les fitxes tècniques de medicaments de la AEMPS i especialment dissenyada per a Espanya. Una eina ideal per a metges prescriptors

A més de la versió web de consulta, oferim solucions integrables en sistemes de prescripció, recepta electrònica i gestió d'historials mèdics.

QUÈ SÓN LES ALERTES FARMACOLÒGIQUES D'INTERACCIONS MEDICAMENTOSES?

Cada vegada que es prescriu un medicament a un pacient, existeix el risc d'una interacció dels seus principis actius amb els d'altres medicaments ja prescrits a aquest. La majoria de les interaccions medicamentoses són lleus, però algunes d'elles poden comportar seriosos riscos per a la salut del pacient, per la qual cosa és summament important conèixer i entendre els riscos i resultats que puguin derivar-se d'això abans de la prescripció dels medicaments que els contenen. Les interaccionis fàrmac-fàrmac poden disminuir l'eficàcia dels medicaments, augmentar els efectes secundaris o la toxicitat, i fins i tot modificar les diferents variables físiques de la salut del pacient. Quants més medicaments es prescriuen, majors seran les possibilitats d'interacció que puguin manifestar-se.
VR Medicines alertes ofereix una completa base de dades d'alertes d'aquestes interaccions mitjançant missatges concisos i resumits, amb expressió de les vies d'administració, el text de la interacció i l'actuació requerida, i les classifica indicant per a cadascuna d'elles el seu nivell de risc, grau de gravetat, l'acció a realitzar i les evidències de les diferents fonts que creguin l'alerta.
Oferim una potent eina científica i única en el seu gènere, amb cerca tant entre principis actius com amb grups farmacològics i farmacocinétics, i filtrat ajustat a les necessitats del metge prescriptor, I amb tota la informació addicional disponible per a la totalitat de principis actius existents avui autoritzats, en constant actualització.